2 Ekim 2012 Salı

Hakim ve Savcılar'ın İHAM Kararlarına İlişkin Farklındalıklarının Arttırılması Hakkında Yeni Proje

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) aldığı kararla "Hakim ve Savcıların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Hakkında Farkındalıklarının Arttırılması Projesi" başlatıyor. 


Karar duyurusu şu şekilde:

Projenin Amacı

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yeni yapısıyla göreve başladığı günden itibaren yargının daha etkin ve verimli bir şekilde çalışabilmesini temin etmek amacıyla çeşitli çalışmalar ve projeler yürütmektedir. Bu konudaki amaç ve hedefler 14.03.2012 tarihinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu tarafından kabul edilen 2012-2016 yıllarını kapsayan Stratejik Planda belirlenmiştir. Stratejik Planda belirtilen insan haklarına ilişkin hedefleri gerçekleştirmek amacıyla 2012-2014 yılları arasında uygulamaya konulmak üzere Hâkim ve Savcıların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Hakkındaki Farkındalıklarının Arttırılması Projesi geliştirilmiştir. 

Projenin amacı, hâkim ve savcıların yargılama faaliyetleri sırasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile güvence altına alınan hak ve özgürlüklere ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) içtihat ve yorumlarını göz önünde bulundurmalarını sağlamaktır.


Projenin Hedefleri
Proje ile hâkimler ve savcılar arasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, AİHM içtihatları ile kararların icrası hakkındaki bilincin artması beklenmektedir. Özellikle proje kapsamında mahkemeye gönderilen hâkim ve savcıların döndükten sonraki iki yıllık süreçte vereceği kararlarda mahkeme kararlarına atıf yapması beklenmektedir. Mahkeme ziyaretine katılan tüm hâkim ve savcılardan döndükten sonra en geç iki ay içerisinde AİHM’nin verdiği bir kararı incelemesi istenecek ve bu kararların daha sonra proje kapsamında oluşturulacak forum alanında tüm yargı camiasıyla paylaşılması sağlanacaktır. Yürütme kurulunun belirleyeceği bir komisyon nezaretinde her yıl incelenen seçkin kararların kitap haline getirilmesi sağlanacaktır.


Projenin Yararlanıcıları
Projenin esas hedef kitlesi ve doğrudan yararlanıcıları adli ve idari yargı hâkim ve savcılarıdır. Türkiye Adalet Akademisi, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İnsan Hakları Daire Başkanlığı ve yüksek yargı kurumları, projenin dolaylı yararlanıcıları konumundadırlar.


Proje Kapsamında Yürütülecek Faaliyetler
İlk derece mahkemelerinde görev yapan hâkim ve savcılar, Yargıtay ve Danıştay tetkik hâkimleri ve savcıları ile diğer birimlerin temsilcilerden oluşacak katılımcılar, AİHM uzman hukukçuları ve Türkiye adına AİHM’de savunma görevini üslenen Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Daire Başkanlığı yetkilileriyle görüşecekler ve yürütme kurulu tarafından karar verilen konular üzerinde karşılıklı sunumlar gerçekleştirilecektir. 

Yurt içinde yapılacak çalışma toplantılarının yanı sıra 3 yıl içerisinde (2012-2014) AİHM’e 18 ziyaret yapılacaktır. Bu ziyaretlerden ilk ikisi 2012 yılı Kasım ve Aralık aylarında, 8’er ziyaret ise 2013 ve 2014 yıllarında AİHM’in uygun göreceği tarihlerde gerçekleştirilecektir.


Proje Faaliyetlerine Katılacak Hâkim ve Savcıların Belirlenmesi 
Katılımcılar, doktora ve yüksek lisans gibi akademik kariyer yapanlar, makale ve kitap gibi mesleki eser yazanlar, kararlarında AİHS ve AİHM kararlarına atıf yapanlar, Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde eğiticilik veya herhangi bir seminer, sempozyum veya konferansta konuşmacı olarak görev yapanlar, HSYK, Adalet Bakanlığı ve Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenen Kanun ve ikincil düzenlemelere ilişkin sorun tespiti-öneri oluşturulmasına yönelik komisyon çalışmalarında bulunanlar da değerlendirilerek tüm hakim ve savcılar arasından HSYK Birinci Dairesince belirlenecektir. Her bir katılımcı grubun 40 kişi olması planlanmaktadır.


Bu kapsamda;
6-7 Kasım 2012 tarihinde yapılacak birinci ziyarette Terörle Mücadele Kanununun 10 uncu maddesi kapsamında görev yapan hâkim ve Cumhuriyet savcıları; Yargıtay’da bu suçlara bakan daire tetkik hâkimleri ile Yargıtay Cumhuriyet savcılarına öncelik verilecektir. 

18-19 Aralık 2012 tarihinde yapılacak ikinci ziyarette güvenlik tedbirlerine hükmeden sulh ceza hâkimleri ve Cumhuriyet savcıları ile Yargıtay tetkik hâkimleri ve Cumhuriyet savcılarına öncelik verilecektir.


2013 ve 2014 yıllarında yapılacak ziyaretler için, Proje Yürütme Kurulunca belirlenecek konu başlıkları doğrultusunda takvim ve katılımcı profili belirlenerek ayrıca ilan yapılacaktır.

Çalışma ziyaretlerine katılmak isteyen hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 5 Ekim 2012 tarihi mesai bitimine kadar ekli formu doldurup bu forma varsa konu ile ilgili çalışmalarını da eklemek suretiyle HSYK Genel Sekreterliğine (Dış İlişkiler ve Proje Bürosu) UYAP DYS üzerinden ve inanc.zengin@hsyk.gov.tr adresine e posta olarak göndermeleri gerekmektedir.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Katılımcı talep formuna buradan ulaşılabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder