19 Ekim 2012 Cuma

Doğuş Üniversitesinde Anayasa Şikayeti Paneli 

19 Ekim 2012 tarihinde saat 14:00'te yapılacak olan "Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı" isimli panelin şrogramı şu şekilde:


Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Hasan Fehim Üçışık, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Elif Çepni, Doğuş Üniversitesi Rektörü
Doğu Gözaçan, Doğuş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı

14.20 - 15.15
I.Oturum
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Niyazi Öktem, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Panelistler:
Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Koçak, Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ahmet Kırtepe, Anayasa Mahkemesi Raportörü

15.15 - 15.30
Soru Cevap
15.30 - 15.45
Kahve arası
15.45- 16.45

II.Oturum
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Zafer Üskül, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Panelistler:
Prof. Dr. Sibel İnceoğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Hüseyin Özcan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Tahsin Erdinç, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

16.45 - 17.00

SoruCevap

15 Ekim 2012 Pazartesi

Yerel Yönetimler Konusunda Değişikliğe Gidiliyor

Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu Tasarısı TBMM Genel Kurulunda görüşülüyor.  Tasarı metnine buradan ulaşabilirsiniz.
Yeni Anayasa Mahkemesi Kararları Yayımlandı

Anayasa Mahkemesi'nin bazı konulardaki karar gerekçelerini yayımladı:
Anılan kararların içinde kamuoyunda ilgi uyandıran 4+4+4 kararının gerekçesine buradan, 2010 değişikliğiyle ilişkili Askeri Ceza Kanunu'nun 49'uncu maddesine ilişkin kararın gerekçesine buradan, 91'inci maddesine ilişkin kararın gerekçesine buradan  ulaşılabilir.


TBMM’de kabul edilen, yerel seçimleri öne alan değişiklik teklifi 360 oyla referandum eşiğinde kaldı.

TBMM Genel Kurulu’nda, yerel seçimlerin 27 Ekim 2013′te yapılmasını öngören Anayasa değişikliği teklifi, 360 oyla kabul edildi. Oylamada 72 ret oyu verildi. Anayasa'nın 175'inci maddesinin 3'üncü fıkrasına göre Meclisce üye tamsayısının beşte üçü ile veya üçte ikisinden az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından Meclise iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere Resmî Gazetede yayımlanır. Anayasa'nın 89 'uncu maddesi gereğince Cumhurbaşkanının yayım yönündeki tercihini onbeş gün içinde ortaya koyması gerekmektedir. 

AB 2012 yılı İlerleme Raporu'nun Türkçe Metni Yayımlandı


Avrupa Birliği 2012 yılı İlerleme Raporu Yayımlandı. Raporun Türkçe metnine buradan ulaşabilirsiniz

2 Ekim 2012 Salı

Hakim ve Savcılar'ın İHAM Kararlarına İlişkin Farklındalıklarının Arttırılması Hakkında Yeni Proje

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) aldığı kararla "Hakim ve Savcıların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Hakkında Farkındalıklarının Arttırılması Projesi" başlatıyor. 


Karar duyurusu şu şekilde:

Projenin Amacı

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yeni yapısıyla göreve başladığı günden itibaren yargının daha etkin ve verimli bir şekilde çalışabilmesini temin etmek amacıyla çeşitli çalışmalar ve projeler yürütmektedir. Bu konudaki amaç ve hedefler 14.03.2012 tarihinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu tarafından kabul edilen 2012-2016 yıllarını kapsayan Stratejik Planda belirlenmiştir. Stratejik Planda belirtilen insan haklarına ilişkin hedefleri gerçekleştirmek amacıyla 2012-2014 yılları arasında uygulamaya konulmak üzere Hâkim ve Savcıların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Hakkındaki Farkındalıklarının Arttırılması Projesi geliştirilmiştir. 

Projenin amacı, hâkim ve savcıların yargılama faaliyetleri sırasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile güvence altına alınan hak ve özgürlüklere ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) içtihat ve yorumlarını göz önünde bulundurmalarını sağlamaktır.


Projenin Hedefleri
Proje ile hâkimler ve savcılar arasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, AİHM içtihatları ile kararların icrası hakkındaki bilincin artması beklenmektedir. Özellikle proje kapsamında mahkemeye gönderilen hâkim ve savcıların döndükten sonraki iki yıllık süreçte vereceği kararlarda mahkeme kararlarına atıf yapması beklenmektedir. Mahkeme ziyaretine katılan tüm hâkim ve savcılardan döndükten sonra en geç iki ay içerisinde AİHM’nin verdiği bir kararı incelemesi istenecek ve bu kararların daha sonra proje kapsamında oluşturulacak forum alanında tüm yargı camiasıyla paylaşılması sağlanacaktır. Yürütme kurulunun belirleyeceği bir komisyon nezaretinde her yıl incelenen seçkin kararların kitap haline getirilmesi sağlanacaktır.


Projenin Yararlanıcıları
Projenin esas hedef kitlesi ve doğrudan yararlanıcıları adli ve idari yargı hâkim ve savcılarıdır. Türkiye Adalet Akademisi, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İnsan Hakları Daire Başkanlığı ve yüksek yargı kurumları, projenin dolaylı yararlanıcıları konumundadırlar.


Proje Kapsamında Yürütülecek Faaliyetler
İlk derece mahkemelerinde görev yapan hâkim ve savcılar, Yargıtay ve Danıştay tetkik hâkimleri ve savcıları ile diğer birimlerin temsilcilerden oluşacak katılımcılar, AİHM uzman hukukçuları ve Türkiye adına AİHM’de savunma görevini üslenen Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Daire Başkanlığı yetkilileriyle görüşecekler ve yürütme kurulu tarafından karar verilen konular üzerinde karşılıklı sunumlar gerçekleştirilecektir. 

Yurt içinde yapılacak çalışma toplantılarının yanı sıra 3 yıl içerisinde (2012-2014) AİHM’e 18 ziyaret yapılacaktır. Bu ziyaretlerden ilk ikisi 2012 yılı Kasım ve Aralık aylarında, 8’er ziyaret ise 2013 ve 2014 yıllarında AİHM’in uygun göreceği tarihlerde gerçekleştirilecektir.


Proje Faaliyetlerine Katılacak Hâkim ve Savcıların Belirlenmesi 
Katılımcılar, doktora ve yüksek lisans gibi akademik kariyer yapanlar, makale ve kitap gibi mesleki eser yazanlar, kararlarında AİHS ve AİHM kararlarına atıf yapanlar, Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde eğiticilik veya herhangi bir seminer, sempozyum veya konferansta konuşmacı olarak görev yapanlar, HSYK, Adalet Bakanlığı ve Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenen Kanun ve ikincil düzenlemelere ilişkin sorun tespiti-öneri oluşturulmasına yönelik komisyon çalışmalarında bulunanlar da değerlendirilerek tüm hakim ve savcılar arasından HSYK Birinci Dairesince belirlenecektir. Her bir katılımcı grubun 40 kişi olması planlanmaktadır.


Bu kapsamda;
6-7 Kasım 2012 tarihinde yapılacak birinci ziyarette Terörle Mücadele Kanununun 10 uncu maddesi kapsamında görev yapan hâkim ve Cumhuriyet savcıları; Yargıtay’da bu suçlara bakan daire tetkik hâkimleri ile Yargıtay Cumhuriyet savcılarına öncelik verilecektir. 

18-19 Aralık 2012 tarihinde yapılacak ikinci ziyarette güvenlik tedbirlerine hükmeden sulh ceza hâkimleri ve Cumhuriyet savcıları ile Yargıtay tetkik hâkimleri ve Cumhuriyet savcılarına öncelik verilecektir.


2013 ve 2014 yıllarında yapılacak ziyaretler için, Proje Yürütme Kurulunca belirlenecek konu başlıkları doğrultusunda takvim ve katılımcı profili belirlenerek ayrıca ilan yapılacaktır.

Çalışma ziyaretlerine katılmak isteyen hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 5 Ekim 2012 tarihi mesai bitimine kadar ekli formu doldurup bu forma varsa konu ile ilgili çalışmalarını da eklemek suretiyle HSYK Genel Sekreterliğine (Dış İlişkiler ve Proje Bürosu) UYAP DYS üzerinden ve inanc.zengin@hsyk.gov.tr adresine e posta olarak göndermeleri gerekmektedir.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Katılımcı talep formuna buradan ulaşılabilir.

Yeni Anayasa Değişikliği Teklifi Yapıldı

27 Eylül Pazar günü AK Parti genel başkanı ve İstanbul milletvekili Recep Tayyip ErdoğanMHP Başkanı ve Osmaniye milletvekili Devlet Bahçeli ve anılan partilerin grup başkanvekilleri ile 299 milletvekili anayasa değişiklik teklifi sundular.

Değişiklik teklifinin ilk maddesi Anayasa'ya geçici 20'inci maddesi eklenmesini içeriyor. İlgili maddeye göre;

"Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ilk mahalli idareler genel seçiminde oy verme günü 2013 yılının Ekim ayının son pazar günüdür.
Birinci fıkra uyarınca yapılacak mahalli idareler seçiminde, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67.maddesinin son fıkrası, sadece 18 Ocak 1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun seçimin başlangıç tarihi ve oy verme gününe ilişkin hükümleri bakımından uygulanmaz."

Değişlikliğin kabul edilmesi halinde bir sonraki yerel seçim, Mart 2014 yerine, 27 Ekim 2013 tarihinde yapılacak. Öte yandan bu değişikliğe paralel olarak  "Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" teklifini de sunuldu. Teklifin birinci maddesinde, anılan kanunun 8'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "1 Ocak" ifadesi "1 Ağustos" olarak, "Mart" ibaresi ise "Ekim" şeklinde değiştiriliyor. Yasanın kabul edilmesi halinde seçim çalışmalarına başlama tarihi Ocak ayı değil, Ağustos ayı olacak.

 Değişiklik teklifi metnine ve gerekçesine buradan ulaşabilirsiniz.