20 Şubat 2013 Çarşamba

Çok tartışmalı 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararneme'ye İlişişkin Kısmi İptal Kararı Verildi

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin tümünün ve ayrı ayrı bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmuştu.


Başvuruyu esastan görüşerek karara bağlayan Anayasa Mahkemesi heyeti, KHK'nın 16. maddesinin (2) numaralı fıkrasının "Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep halinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır" yönündeki birinci cümlesinde yer alan "gerçek ve" ile "gizli dahi olsa" ibarelerini iptal etti.

Doktorların meslekten men edilmesi yetkisini tabip odalarından alarak Bakanlık bünyesindeki Sağlık Meslekleri Kurulu'na veren 23. maddenin 7. fıkrasının c ve ç bentleri de anayasaya aykırı bulundu.

KHK'nın Personele İlişkin Hükümler bölümündeki Uzman ve Denetçi istihdamını düzenleyen 44. maddesinin bu kadrolara atanabilme ve yeterlilik sınavıyla ilgili hükümlerin yer aldığı 2, 3 ve 4. fıkraları da iptal edildi.

Bakanlık ve bağlı kuruluşların, hastaların hastanelere vermek zorunda oldukları kişisel ve hizmet bilgilerini toplayabilmesi, işleyebilmesi ve paylaşabilmesine ilişkin hüküm ile kişi ve kuruluşları Bakanlık ve bağlı kuruluşlara istediği bütün bilgileri vermekle yükümlü kılan hüküm de anayasaya aykırı bulundu.

Bakanlık, kamu ve özel bütün sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeli için görevli olduğu kuruluşun bulunduğu yerleşim yeri sınırları içinde ikamet etme mecburiyeti getirilebilmesi, bu mecburiyetin usul ve esaslarının Bakanlıkça belirlenmesine ilişkin 55. madde de iptal edildi.

58. maddenin, 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Kanunu'nda ücret tarifesi belirlenmesinde değişiklik öngören 12. fıkrası da anayasaya aykırı bulundu.

Aynı maddenin 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 1. maddesinde geçen "tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak" ibaresini yürürlükten kaldıran 14. fıkranın (ğ) bendi de iptal edildi.

YENİ ANAYASA HUKUKU KİTAPLARI YAYIMLANDI

- Aykut Çelebi/ Ece Göztepe (der.), Demokratik Anayasa, İstanbul: Metis Yay.
- Abdurrahman Eren, Ulusal İnsan Hakları Kurumları Uluslararsı standartlara Uygunluğun Yorum İlkeleri, İstanbul: Oniki Levha Yay.
- İzet Mert Ertan, Uluslararası Boyutlarıyla Sağlık Hakkı, İstanbul: Legal Yay.
- Mehmet Semih Gemalmaz, Devlet, Birey, Özgürlük, İstanbul: Legal Yay.
- Serdar Gülener, Türkiye’de Anayasa Yargısının Demokratik Meşruluğu, İstanbul: Oniki Levha Yay.
- Serkan Gülfidan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Kötüye Kullanma Yasağı İfade Özgürlüğü Hakkı Örneği Çerçevesinde, İstanbul: Oniki Levha Yay.
- İbrahim Özden Kaboğlu, Hangi Anayasa, İstanbul: İmge Kitabevi
- Ömer Keskinsoy, Cumhurbaşkanının Sorumluluğu, Ankara: Savaş Yay.
- Jan-Werner Müller, Anayasal Yurtseverlik, A. Emre Zeybekoğlu (çev.), Ankara: Dost Kitabevi.
- Juan J. Linz, Totaliter ve Otoriter Rejimler, Ergun Özbudun (çev.), Ankara: Liberte Yay.
- Ergun Özbudun, 1924 Anayasası, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yay.
- Mahmut Fevzi Özlüer/ Ilgın Özkaya Özlüer/ Tolga Şirin/ Nazım Sinan Odabaşı (der.), Bolivya Anayasası: Hukuk Demokrasi Özerklik, Ankara: Phoenix Yay.
- Müge Demirkır Ünlü, Kadına Yönelik Şiddet ve Aile – İçi Şiddet, İstanbul: Legal Yay.
- Sultan Tahmaz Uzeltürk, Anayasa Hukuku Açısından Sağlık Hakkı, İstanbul: Legal Yay.
- Melike Batur Yamaner, Kitle İletişim Özgürlüğü, İstanbul: Beta Yayınevi.
- Dilara Yüzer, 1982 Anayasası’nda Basın Özgürlüğü Karşısında Kişilik Hakkı ve Korunması, Ankara: Yetkin Yay.

Yeni Anayasa ve Temek Hak ve Hürriyetlerin Geleceği Başlıklı Panel 

Avrupa Sosyalist Partisi (PES) İstanbul aktivist grubu tarafından desteklenen Avrupa Buluşmaları kapsamında Galatasaray Üniversitesi’nde saat 15:30 ile 17:30 arasında “Yeni Anayasa ve Temel Hak ve Hürriyetlerin Geleceği” adlı panel yapılacaktır. Anayasa ve temel hak ve hürriyetlerin tartışılacağı paneli Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü'nden Julien Paris yönetecek. Konuşmacı olarak Marmara Üniversitei Anayasa Hukuku profesörü İbrahim Kaboğlu, Strasburg Üniversitesi’nden Samim Akgönül ve Fransız vekil Christophe Bouillon olacak.

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİNDE BİREYSEL BAŞVURU TOPLANTISI

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof.Dr. Sulhi Dönmezer’i “Yargıtay Kararlarında AİHS ve Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru” konferansıyla anıyor. 22 Şubat 2013 Cuma günü Üniversite’nin Beşiktaş Kampüsü’ndeki B Conf Salonu’nda gerçekleşecek konferansta Yargıtay Başkanı Ali Alkan ve Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof.Dr. Erdal Tercan’ın yanı sıra  Yargıtay üyesi Hüseyin Güngör Babacan ve Necati Meran ile çok sayıda akademisyen konuşma yapacak.

13.30′da açılış konuşmalarıyla başlayacak konferansın ilk oturumunda İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin kararlarının Yargıtay kararlarındaki yansımaları incelenecek. 15.45′te başlaması öngörülen ikinci oturumda ise Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru çeşitli yönleriyle masaya yatırılacak.

14 Şubat 2013 PerşembeAnayasa Mahkemesi, 24 Eylül - 31 Aralık 2012 tarihleri arasındaki bireysel başvuru istatistiklerini yayımladı. 

5 Şubat 2013 Salı

Kaos GL'den 2012 Raporu

Kaos GL, 2012'de Türkiye'de yaşayan LGBT bireylerin maruz bırakıldığı insan hakları ihlallerini raporlaştırdı. İngilizceolan raporu okumak tıklayınız.

Thorbjorn Jagland İfade Özgürlüğü Konferansı İçin Ankara'daNorveç eski Başbakanı ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ''Türkiye'de İfade ve Medya Özgürlüğü'' başlıklı bir konferans için 5-6 Şubat 2013 tarihlerinde Ankara'da olacak.

Kendisiyle yapılmış bir söyleşi için buraya, konferansta yaptığı açılış konuşması için ise şuraya buyrun.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Dünya Raporu 2013 Yayımlandı

 


İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch), 90'dan fazla ülkenin 2012'deki insan hakları karnesini derlediği 665 sayfalık ''Dünya Raporu - 2013'' başlıklı raporunu yayımladı.

Raporun tamamına buradan, Türkiye bölümüne ise şuradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye'nin 2012 yılındaki insan hakları ihlallerini ve Ocak 2013 itibarıyla devam eden ihlallerin bazılarına ilişkin kısa bir değerlendirme de burada.