20 Şubat 2013 Çarşamba


YENİ ANAYASA HUKUKU KİTAPLARI YAYIMLANDI

- Aykut Çelebi/ Ece Göztepe (der.), Demokratik Anayasa, İstanbul: Metis Yay.
- Abdurrahman Eren, Ulusal İnsan Hakları Kurumları Uluslararsı standartlara Uygunluğun Yorum İlkeleri, İstanbul: Oniki Levha Yay.
- İzet Mert Ertan, Uluslararası Boyutlarıyla Sağlık Hakkı, İstanbul: Legal Yay.
- Mehmet Semih Gemalmaz, Devlet, Birey, Özgürlük, İstanbul: Legal Yay.
- Serdar Gülener, Türkiye’de Anayasa Yargısının Demokratik Meşruluğu, İstanbul: Oniki Levha Yay.
- Serkan Gülfidan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Kötüye Kullanma Yasağı İfade Özgürlüğü Hakkı Örneği Çerçevesinde, İstanbul: Oniki Levha Yay.
- İbrahim Özden Kaboğlu, Hangi Anayasa, İstanbul: İmge Kitabevi
- Ömer Keskinsoy, Cumhurbaşkanının Sorumluluğu, Ankara: Savaş Yay.
- Jan-Werner Müller, Anayasal Yurtseverlik, A. Emre Zeybekoğlu (çev.), Ankara: Dost Kitabevi.
- Juan J. Linz, Totaliter ve Otoriter Rejimler, Ergun Özbudun (çev.), Ankara: Liberte Yay.
- Ergun Özbudun, 1924 Anayasası, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yay.
- Mahmut Fevzi Özlüer/ Ilgın Özkaya Özlüer/ Tolga Şirin/ Nazım Sinan Odabaşı (der.), Bolivya Anayasası: Hukuk Demokrasi Özerklik, Ankara: Phoenix Yay.
- Müge Demirkır Ünlü, Kadına Yönelik Şiddet ve Aile – İçi Şiddet, İstanbul: Legal Yay.
- Sultan Tahmaz Uzeltürk, Anayasa Hukuku Açısından Sağlık Hakkı, İstanbul: Legal Yay.
- Melike Batur Yamaner, Kitle İletişim Özgürlüğü, İstanbul: Beta Yayınevi.
- Dilara Yüzer, 1982 Anayasası’nda Basın Özgürlüğü Karşısında Kişilik Hakkı ve Korunması, Ankara: Yetkin Yay.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder